Toplama Ayırma Belgesi

MADDE 28 – (1) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği doğrultusunda geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almak zorundadır.

Hükümleri gereği yapılması gereken iş ve işlemler takip edilerek toplama ayırma Lisans Belgesi alınmaktadır.